Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Obowiązek informacyjny

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (ogólna)

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w następujących obszarach:

Zadania uczelni

 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także Statutu Uniwersytetu Warszawskiego i wydanych na jego podstawie przepisów wewnątrzuczelnianych. Do podstawowych zadań uczelni należy: prowadzenie kształcenia na studiach (w tym podyplomowych i innych formach kształcenia), prowadzenie działalności naukowej, prowadzenie kształcenia doktorantów oraz kształcenie i promowanie kadr uczelni) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Umowy

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgoda osoby, której dane dotyczą

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie, w celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (np. badanie losów absolwenta, zgłoszenie udziału w konferencji, udział w badaniu naukowym, subskrypcja newslettera, cele marketingowe itp.).

Żywotne interesy

 • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust. 1 lit. d RODO (np. w celu zabezpieczenia mieszkańców Domów Studenckich przed kontaktem z osobą skierowaną lub odbywającą kwarantannę w związku ze zwalczaniem wirusa SARS-COV-2).

Interes publiczny

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – art. 6 ust. 1 lit. e RODO (np. w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego).

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora

 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO (np. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, prowadzenie korespondencji).

Media społecznościowe

 • w zakresie działania w mediach społecznościowych administrator przetwarza dane osobowe w celu: prowadzenia profilu/kanału w mediach społecznościowych, kontaktu z użytkownikami, informowania o aktywności administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres:

 • wynikający bezpośrednio z przepisów prawa (np. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawa Kodeks pracy, przepisy rachunkowe i podatkowe, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
 • realizacji zawartej umowy;
 • wynikający bezpośrednio z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych, która została udzielona administratorowi;
 • niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym;
 • aktywności związanej z profilem/kanałem społecznościowym, do czasu usunięcia konta z profilu/kanału społecznościowego.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp.

Państwa dane mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało to z zawartej umowy.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO (w zależności od celu i podstawy prawnej) mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji oraz do wykonania zawartej umowy jest niezbędne. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (umowy)

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. obsługa zawartej umowy, przyjmowanie dokumentów związanych z realizacją umowy, itp.

Cele i podstawy prawne i okres przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • realizacji zawartej umowy – przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • organizacji pracy pracowników – przez okres obowiązywania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • dochodzenia, obrony i ustalania ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy – przez okres do 3 lat od zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • prowadzenia akt pracownika – przez okres 10/50 lat od ustania stosunku pracy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji obowiązków związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym – przez okres 10/50 lat od zakończenia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W celu realizacji zawartej umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji zawartej umowy (gromadzony zakres danych jest uzależniony od określonej formy umowy): imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe wskazane przez Państwa; adres zamieszkania; numer rachunku płatniczego (tylko w przypadku, gdy umowa nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia do rąk własnych).

Wszystkie inne dane osobowe (np. wizerunek, numer rejestracyjny pojazdu) będą przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub innych obowiązujących regulacji.

Szczególne kategorie Państwa danych osobowych (tzw. dane wrażliwe), o których mowa w art. 9 RODO, będą przetwarzane wyłącznie w celu wywiązania z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub na podstawie Państwa zgody.

Wszystkie inne Państwa dane będą przetwarzane w szczególnych przypadkach po wyrażeniu przez Państwa odrębnej zgody na ich przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą mają Państwo prawo wycofać w dowolnym momencie. Przypominamy jednocześnie, że wycofanie przez Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO)

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli również upoważnieni pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać Państwa dane osobowe w ramach wykonywanych obowiązków i zadań służbowych.

Odbiorcami danych mogą być także inne podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, np. podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony mienia i osób, usługi pocztowe i kurierskie, usługi przewozowe, itp.

Państwa dane służbowe mogą być także przekazywane stronom umów zawieranych przez Administratora, jeżeli będzie to konieczne do realizacji tych umów i będzie wynikało z zawartej umowy zlecenia.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane przez naszego dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google w jej centrach przetwarzania danych.

Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach określonych przez RODO mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz innych regulacji do wykonywania zadań wynikających z zawartej umowy jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski dla reprezentantów, pełnomocników oraz członków organów spółek lub innych podmiotów współpracujących lub kontaktujących się z Uniwersytetem Warszawskim

Administrator 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski (UW), ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach  dotyczących   przetwarzania   danych  osobowych  oraz  korzystania  z   praw   związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji związanych z realizacją i obsługą umowy.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy UW a podmiotem, z którym powiązana jest dana osoba lub w imieniu którego ona działa, jak również weryfikacji tego podmiotu (np. klienta, kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z Uniwersytetem Warszawskim) oraz bieżącego kontaktu z tym podmiotem – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 • realizacji czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  w szczególności w związku z wypełnianiem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości oraz przepisów regulujących prowadzenie postępowań przez uprawnione podmioty – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacja zadania w interesie publicznym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • archiwalnych (dowodowych) polegających na zabezpieczeniu informacji na wypadek potrzeby udowodnienia faktów lub wykazania spełnienia obowiązku ciążącego na UW – podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi: 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.

Dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym, instytucjom lub podmiotom trzecim uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 • rachunkowe, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
 • podatkowe, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy wynikający z rozliczenia zawartej umowy;
 • w zakresie realizacji przez UW czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – przez okres wynikający z tych przepisów;
 • w zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów UW stanowiących podstawę tego przetwarzania przez okres niezbędny do wypełnienia tego celu lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych przez UW;
 • w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy lub z innego tytułu.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • sprzeciwu;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie – cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe jakie UW przetwarza, pochodzą od klienta bądź kontrahenta lub innego podmiotu kontaktującego się z UW, bądź ze źródeł powszechnie dostępnych. Kategorie danych osobowych osób powiązanych ze spółkami lub innymi podmiotami (np. członków organów tych podmiotów), w tym beneficjentów rzeczywistych, są tożsame z kategoriami pochodzącymi z publiczne dostępnych źródeł lub kategoriami przekazanymi przez klienta bądź kontrahenta UW lub przez inny podmiot kontaktujący się z UW.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – dostęp do informacji publicznej

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Państwa z praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych.

Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak udostępnianie informacji publicznej.

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Obowiązek prawny wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.).

W przypadku zaistnienia konieczności wydania w Państwa sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych w zakresie wymogów formalnych dla wydania decyzji administracyjnej wynikających z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres trwania postępowania ws. wniosku,
a po jego zakończeniu przez okres wynikający z Zarządzenia nr 86 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum Uniwersytetu Warszawskiego (Monitor UW z 2012 r. Nr 86, poz. 349).

Odbiorcy danych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizowanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, jak np. podmioty świadczące usługi pocztowe (nie dot. Poczty Polskiej).

Państwa dane osobowe mogą być także udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy Państwu realizację wszystkich Państwa praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:

 • dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych osobowych

Podanie danych jest niezbędne dla realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Niepodanie danych może utrudnić realizację wskazanego wyżej celu.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Z administratorem można kontaktować się:

 • listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną Uniwersytetu, do której kierowana jest korespondencja);
 • telefonicznie: 22 55 20 000.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować mailowo pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl.

Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez Pani/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Warszawskiego;
 • zapewnienie ochrony osób i mienia, w tym mienia Uniwersytetu Warszawskiego;
 • ograniczenie wykroczeń, przestępstw oraz czynów, o których mowa w Dziale VII ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ułatwienie ustalenia ich sprawców;
 • ustalenie przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny na Uniwersytecie Warszawskim;
 • zachowanie tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorcy;
 • zachowanie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Okres przechowywania danych osobowych

Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celów prowadzonego monitoringu wizyjnego, przy czym okres ten nie jest dłuższy niż trzy miesiące od dnia nagrania.

Szczegółowych informacji o okresie przechowywania nagrań można uzyskać od właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego w której funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Dane kontaktowe:

Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać Państwa dane w związku z realizacją zadań służbowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności (np. konserwacja systemu monitoringu wizyjnego), z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego w określonym miejscu, jego zasięgu, celu, prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także prawo wniesienia sprzeciwu.

Więcej informacji o prowadzonym monitoringu wizyjnym można uzyskać kontaktując się z właściwą jednostką organizacyjną stosującą monitoring wizyjny. Dane kontaktowe:

Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Obowiązek podania danych i konsekwencja niepodania danych

Przebywając na terenie Uniwersytetu Warszawskiego dobrowolnie przekazuje Państwo Uniwersytetowi Warszawskiemu swoje dane osobowe. Jeżeli nie chcą Państwo, by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren Uniwersytetu Warszawskiego, który został objęty monitoringiem wizyjnym.