Aktualności

Nowe wzory klauzul informacyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych (28.11.2018 r.)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż w zakładce do pobrania zostały umieszczone nowe wzory klauzul informacyjnych oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Plik obejmuje następujące wzory klauzul:

 • rekrutacja do pracy;
 • zatrudnienie;
 • umowy – zlecenia, dzieło oraz z kontrahentami;
 • rekrutacja na studia;
 • studia;
 • badania naukowe;
 • konkursy i konferencje;
 • newsletter;
 • wolontariat;
 • monitoring wizyjny.

Aby uzyskać hasło do zakładki należy napisać maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl

Nowe zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (17.05.2018 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 14.11.2018 r. w godz. 9.00-10.30 w Pałacu Kazimierzowskim w sali nr 7 im. J. Brudzińskiego.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez poniższe formularze:

14.11.2018 r. zapis na szkolenie
19.11.2018 r. zapis na szkolenie
30.11.2018 r. zapis na szkolenie
03.12.2018 r. zapis na szkolenie
11.12.2018 r.
zapis na szkolenie

Przypominam także o możliwości skorzystania ze szkolenia w wersji e-learningowej na stronie: https://kampus.come.uw.edu.plinstrukcja zapisu

Nowe zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim (17.05.2018 r.)

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 roku rozpocznie się okres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (w skrócie RODO). W tym samym dniu na Uniwersytecie Warszawskim zacznie obowiązywać Zarządzenie nr 51 Rektora UW z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

 • Treść zarządzenia dostępna jest w Monitorze UW.
 • Załączniki do zarządzenia dostępne są na niniejszej stronie w zakładce do pobrania. W celu uzyskania hasła dostępu do zakładki proszę o kontakt na adres mailowy: abi@uw.edu.pl lub iod@adm.uw.edu.pl.

Zapraszam także do korzystania z materiałów informacyjnych:

Szkolenie z ochrony danych osobowych (11.05.2018 r.)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapisu na szkolenie z ochrony danych osobowych.
Najbliższy termin szkolenia to 28.05.2018 r. w godz. 9.00-10.30 w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej w sali 216.

Zapisy na szkolenie prowadzone są przez formularz umieszczony na stronie: http://odo.uw.edu.pl/zapisy-na-szkolenie/

Kolejne przewidywane terminy szkoleń:
04.06.2018 r. zapis na szkolenie
11.06.2018 r. zapis na szkolenie
18.06.2018 r. zapis na szkolenie
25.06.2018 r. zapis na szkolenie

Uprzejmie proszę także o ustalanie indywidualnych terminów szkoleń z ochrony danych osobowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.
Przypominam także o możliwości skorzystania ze szkolenia w wersji e-learningowej na stronie: https://kampus.come.uw.edu.plinstrukcja zapisu

Komunikat (29.03.2018 r.)

W związku z powtarzającymi się incydentami udostępniania na stronach jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego informacji zawierających dane osobowe studentów uprzejmie przypominam, iż udostępnianie danych osobowych bez wskazania podstawy prawnej wynikającej z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest zabronione.

Przypominam, że nieuprawnione upublicznienie danych osobowych podlega przepisom karnym ustawy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 169 ust. 16 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2201) jawne są jedynie wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia. Udostępnienie danych w innych przypadkach wymaga szczególnej ostrożności i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych członków społeczności akademickiej.

Obowiązki informacyjne – konkursy i konferencje (08.02.2018 r.)

W związku z organizowaniem przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego licznych konkursów oraz konferencji, uprzejmie przypominam o spełnieniu tzw. obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych (art. 24 – ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz art. 13 – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

W regulaminach konkursów i konferencji należy uwzględnić informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ten sam obowiązek dotyczy formularzy za pomocą których zbierają Państwo dane osób, które chcą wziąć udział w wydarzeniu.

Przykładowa klauzula informacyjna zgodna z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (do stosowania gdy wydarzenie będzie miało miejsce przed dniem 25 maja 2018 r.)

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (np. organizacji i przeprowadzenia konkursu);
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (gdy ma to zastosowanie, w przypadku przekazywania danych innym podmiotom należy wskazać ten podmiot);
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich usunięcia i poprawiania.
 5. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Przykładowa klauzula informacyjna zgodna z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (do stosowania od dnia 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Uniwersytet Warszawski informuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski reprezentowany przez Rektora z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
 2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu (np. organizacji i przeprowadzenia konkursu);
 4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
 6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa (gdy dane będą przekazywane innym podmiotom należy wskazać te podmioty);
 7. Dane przechowywane będą przez okres …………………………….. (należy wskazać konkretny termin lub spróbować określić czas przetwarzania);
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;  

W przypadku obowiązków informacyjnych ważne jest poinformowanie uczestników, iż (gdy ma to zastosowanie) zbierane dane będą przetwarzane do celów marketingowych, przy czym należy jasno określić cel marketingowy. W przypadku chęci skorzystania z formularzy Google należy skontaktować się z ABI w celu ustalenia treści klauzuli informacyjnej.

Obligatoryjnie w formularzu za pomocą, którego zbierane są dane osobowe należy umieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej (np. checkbox). Wraz z obowiązkiem stosowania (25 maja 2018 r.) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pojawia się także obowiązek zbierania odrębnej zgody na każdy cel przetwarzania danych.

Przykładowa klauzula zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach …………………………………. (np. organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu). Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Szerzej o obowiązkach informacyjnych można przeczytać tutaj:

Uprzejmie przypominam, iż do przetwarzania danych osobowych zbieranych w ramach organizacji konkursu czy konferencji mogą być dopuszczone osoby, które posiadają ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

W razie wątpliwości proszę uprzejmie o kontakt pod adresem: abi@uw.edu.pl w temacie maila proszę podać: obowiązek informacyjny.

Projekt zarządzenia regulującego ochronę danych osobowych na UW (24.01.2018 r.)

W dniu 24 stycznia 2018 r. został rozesłany do wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego projekt nowego zarządzenia regulującego ochronę danych osobowych na UW.

Uprzejmie proszę o zapoznanie i zgłoszenie ewentualnych uwag do dnia 20 lutego 2018 r. na adres e-mail: abi@uw.edu.pl.

Uprzejmie informuję, iż brak zgłoszenia uwag w ww. terminie zostanie potraktowany jako akceptacja projektu.

Uruchomienie nowej strony ochrony danych osobowych UW (03.01.2018 r.)

Miło mi poinformować, iż została uruchomiona nowa strona dotycząca ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Niniejsza strona ma na celu pomóc członkom społeczności akademickiej w świadomym uczestniczeniu w procesie przetwarzania danych osobowych oraz we wdrożeniu nowych przepisów o ochronie danych osobowych w naszej Uczelni (sic!).

Uprzejmie informuję, iż został przygotowany projekt nowej dokumentacji ochrony danych osobowych, która w znacznym stopniu różni się od dotychczas obowiązującej, a której wdrożenie w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu jest niezbędne do prawidłowego realizowania zadań i obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – RODO. Projekt zostanie przesłany do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag, a następnie zostanie przekazany do podpisu przez JM Rektora. Ze względu na to, iż dokumentacja ochrony danych osobowych ma charakter wewnętrzny i nie podlega upublicznieniu dostęp do wybranych materiałów, w szczególności załączników (w tym: instrukcji, procedur, formularzy, wzorów dokumentów) w sprawie ochrony danych osobowych jest chroniony hasłem, które można uzyskać od Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

W zakładce „do pobrania” zostały umieszczone wzory formularzy stosowanych na Uniwersytecie Warszawskim, a także przykłady klauzul, które należy stosować przy przetwarzaniu danych osobowych. W celu usprawnienia procesów przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim w niniejszej zakładce umieszczane są także wytyczne, które mogą być pomocne we wdrożeniu nowych obowiązków w jednostkach organizacyjnych i realizacji ich zadań

Zakładka „zgłaszanie naruszeń” pozwala na szybkie reagowanie i kontakt z ABI w przypadku incydentu naruszenia ochrony danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim.

W szczególności polecam zapoznanie się z zakładką „RODO”, w tym miejscu zostały zebrane wszelkie istotne informacje dotyczące reformy ochrony danych osobowych.

Uprzejmie zapraszam do korzystania z serwisu.