Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny - ogólny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie RODO

1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Uniwersytet Warszawski (UW) z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Można się z nami kontaktować w jednej z wybranych form udostępnionych na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

2. Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, który nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych na Uniwersytecie Warszawskim. Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez UW. Z IOD można kontaktować się mailowo, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na UW (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO).

W pozostałych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

4. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego;
 • organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 • szkoły wyższe w zakresie unormowanym przez przepisy prawa i stosowne umowy z nimi zawarte;
 • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z UW przetwarzają dane osobowe dla których administratorem jest Uniwersytet Warszawski;
 • (na zasadach określonych przez RODO) państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe.

5. Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

6. Prawo osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu (na zasadach określonych w RODO) następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

Obowiązek informacyjny - umowy cywilnoprawne
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – umowy z osobami fizycznymi/osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą

1. Administrator danych osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO, administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

2. Inspektor ochrony danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Pani/Pana danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • przygotowania i wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych w związku z zawartą umową – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • realizacji uzasadnionego interesu administratora danych w postaci dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z umową – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Odbiorcy danych
Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane instytucjom i organom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania.

W przypadku korzystania przez administratora z podmiotów świadczących usługi IT, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane (na podstawie umowy powierzenia) do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, nie gorszy niż określony w RODO.

5. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do:

 • przygotowania i wykonania umowy, w tym dokonania wzajemnych rozliczeń;
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń własnych lub obrony przed roszczeniami;
 • wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności przepisów podatkowych i o rachunkowości, a także przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych).

6. Prawo osób, których dane dotyczą
Na zasadach określonych przez RODO Pani/Panu przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO);
 • sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
 • usunięcia danych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 3 RODO);
 • ograniczenia przetwarzania (art. 18 – nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub prawa członkowskiego);
 • przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO);
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji obowiązków ciążących na administratorze danych. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Podane dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Obowiązek informacyjny - monitoring wizyjny
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych utrwalonych za pomocą monitoringu wizyjnego

1. Administrator danych
Administratorem czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem można się skontaktować wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych. Z IOD można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@adm.uw.edu.pl .

3. Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • zapewnienia oraz zwiększenia bezpieczeństwa członków społeczności akademickiej przebywających na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz gości Uniwersytetu Warszawskiego;
 • zapewnienie ochrony mienia na terenie Uniwersytetu Warszawskiego;
 • zachowania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.

Podstawę do prowadzenia monitoringu wizyjnego stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

4. Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

5. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Uniwersytetu Warszawskiego, a także mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji nt. operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: reguł rejestracji i zapisu informacji, praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring, praw osób objętych monitoringiem. Więcej informacji o prowadzonym monitoringu można uzyskać w jednostkach na obszarach, których prowadzony jest monitoring wizyjny. Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Przebywając na terenie uczelni dobrowolnie przekazują nam Państwo swoje dane. Jeżeli nie chcą Państwo by Państwa wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu wizyjnego należałoby zrezygnować z wejścia na teren Uniwersytetu Warszawskiego, który został objęty monitoringiem wizyjnym.